Regulamin Serwisu Internetowego www.gamingbuzz.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Serwis Internetowy www.gamingbuzz.pl (Portal) udostępniany jest Użytkownikom przez Gaming Buzz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11/85 (Gaming Buzz).
2. Portal działa na zasadach określonych w Regulaminie.
3. W ramach Portalu działać mogą udostępniane we własnym imieniu przez Gaming Buzz Serwisy i Usługi.
4. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu. Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Portalu.
6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy polskie.

II. Definicje

1. Portal – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.gamingbuzz.pl. Portal stanowi własność Gaming Buzz.
2. Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
3. Partner – podmiot współpracujący z Portalem na podstawie stosownej umowy;
4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub jego Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,
5. Materiały – teksty, materiały graficzne, materiały video, multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Zasady korzystania z Portalu

1. Użytkownik może korzystać z Portalu w szczególności w ten sposób, iż zapoznaje się z udostępnionymi Materiałami w miejscu i czasie przez siebie wybranym, za pomocą połączonych z siecią Internet urządzeń takich jak komputery, telefony mobilne, tablety itp. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem jego zainteresowań wynikających z jego aktywności w Internecie.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
3. Wśród usług świadczonych przez Portal jest dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, co oznacza, iż Portal umożliwia Użytkownikowi dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie Użytkownika, tak aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych w Portalu.
4. Do zawarcia pomiędzy Gaming Buzz a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.
5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie z Usług w Portalu jest bezpłatne.
6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników.
7. Gaming Buzz ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Gaming Buzz lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa powy, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
7. Portal zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez nich sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem należy kierować na adres: redakcja@gamingbuzz.pl

IV. Własność intelektualna

1. Portal oraz wszelkie Materiały w nim zawarte, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownik nie nabywa praw ani też nie uzyskuje do nich licencji.
3. Użytkownik może korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, jak również zgodnie z normami społecznymi i obyczajowymi, oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
2. Zakazane jest w szczególności naruszanie autorskich praw majątkowych oraz dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

VI. Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki korzysta z Portalu i za skutki tego korzystania;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu;
c) szkody wyrządzone niezgodnym z prawem lub Regulaminem działaniem Użytkownika;
d) informacje pobrane Portalu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika.
2. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, czy zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.
3. Gaming Buzz:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Portalu odbywało się zgodnie z Regulaminem. Gaming Buzz informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Portalu, w szczególności spowodowane awariami, niewłaściwymi parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci Internet, a także ustawieniami w komputerze Użytkownika;
b) zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Materiałów, w przypadku stosowania przez nich sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści zamieszczonych w Portalu.

VII. Polityka Prywatności

1. Gaming Buzz informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne podobne technologie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług, w szczególności do personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, znajdują się w odrębnym od niniejszego Regulaminy dokumencie Polityka Prywatności dostępnym w Portalu.

VIII. Dane osobowe

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gaming Buzz sp. z o.o.
3. Gaming Buzz przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@gamingbuzz.pl lub na piśmie na adres Gaming Buzz.
2. Gaming Buzz rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację na podany w niej adres.
3. Gaming Buzz zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej – jednak o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Gaming Buzz. Gaming Buzz ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, wówczas czas rozpatrzenia reklamacji ulegnie stosownemu wydłużeniu.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronie Portalu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest również w formie wydruku pod adresem Gaming Buzz.
2. Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w języku polskim.
3. Kontakt z  Redakcją:
a) adres: Gaming Buzz sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 11/85, 02-739 Warszawa lub
b) adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja@gamingbuzz.pl
4. Do korzystania z Portalu nie jest wymagane złożenie jakiejkolwiek kaucji lub udzielenie innych zabezpieczeń finansowych.
5. Gamingbuzz dołoży starań, aby ewentualny spór z Użytkownikiem rozwiązać i zakończyć na drodze pozasądowej.
6. Regulamin obowiązuje od chwili jego ogłoszenia na Portalu.

Mobile Sliding Menu